درباره شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

  • نام شرکت: مدیریت و توسعه فروغ افکار
  • شماره ثبت: 23713
  • تاریخ ثبت: 19/01/1387
  • شناسه ملی: 10530356660
  • آخرین سرمایه ثبتی: 5,000,000,000 ریال
  • آخرین مدیران شرکت:
  • خانم ها: فرزانه امیدی،ملیحه مرادپور
  • آقایان: محمد صادقی، امیر حسین یزدان پناه، جواد مرادپور، حامد بهادری،اسماعیل مرادپور