/Images/News/training.jpg

دپارتمان آموزش , پژوهش و توسعه

 

بیشتر کسب و کار های موفق از مطالعات گسترده در زمینه شناخت مشتریان، شناخت رقبا و همچنین شناخت بازار استفاده میکنند. در زمان شروع یک کسب و کار جدید، تحقیقات بازار در شناسایی نیازهای کسب و کار و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت توسعه کار نقش بسیار کارآمدی دارد.لذا فروغ افکار با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی همگام با شما در جهت پیشرفت و توسعه کسب و کار شما حرکت میکند

شرکت فروغ افکار در سه حوزه زیر تحقیقات خود را ارائه می دهد:

  1. ارائه خدمات آموزشی و کاربردی حضوری و مجازی در حوزه فعالیت های شرکت
  2. ارائه خدمات پژوهشی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
  3. ارائه خدمات تحقیق و توسعه ( R&D ) محصولات و کالا